Hem
Logo of business

Copyright © All rights reserved

Logo of business
Hållbarhet

BRA Code of Conduct

Logo of business

Code of Conduct

BRA är ett företag som på ett betydande sätt bidrar till att bygga samhället, detta är vi otroligt stolta över. Både i samhället generellt och när vi utför våra uppdrag kan det uppstå diverse utmaningar och dilemman, situationer som är i gränslandet mellan lagligt och olagligt, etiska och moraliska eller säkerhetsregler. Våra kunder skall alltid känna sig säkra med att dessa frågor hanteras med största respekt och att bra bedriver sin verksamhet på ett etiskt och juridiskt betryggande sätt. I vår organisation ges chefer en stor handlingsfrihet inom koncernens värderingar och regelverk och vi skall alltid vara öppna för dialog och diskussion om vad som är rätt och fel. Vi skall tillsammans alltid ha fokus på att göra de rätta och kloka valen och om vi tvekar skall vi söka råd. Våra etiska riktlinjer måste följa med i utvecklingen och i det som av omvärlden förväntas av oss.

Öppenhet och dialog
Inom BRA vill vi ha en kultur som präglas av öppenhet och trygghet. Det ska finnas utrymme för att säga ifrån och vi ska ge och ta emot återkoppling på ett konstruktivt och respektfullt sätt. Alla ska kunna ta upp förhållanden som vi är osäkra på eller som vi anser kan komma att ifrågasättas. BRA har en rutin för rapportering av oegentligheter som följer reglerna i den svenska arbetsmiljölagstiftningen.

Arbetsmiljö och säkerhet
Som medarbetare på BRA ska vi agera på ett sådant sätt att vi inte utsätter oss själva eller andra för fara och vi ska säga ifrån om vi ser beteende som strider mot detta. Vi ska behandla alla vi kommer i kontakt med, genom vårt arbete eller genom arbetsrelaterade aktiviteter med hövlighet, hänsyn och respekt. Inom BRA tolererar vi inte mobbning eller missbruk av befogenhet/ställning gentemot medarbetare. BRA ska vara en drogfri arbetsplats. Vid representation, resor, deltagande i kurser och konferenser samt andra arbetsrelaterade tillfällen där det finns tillgång till alkohol ska vi visa måttlighet och uppträda på ett sätt som inte går ut över BRAs renommé, den egna eller andras integritet. Allt bruk, innehav och/eller försäljning av narkotiska preparat är förbjudet.

Miljö 
BRA mål är att vara bäst på miljöarbete i praktiken. Det innebär att vi ska identifiera och ha översikt över vår miljöbelastning och kontinuerligt minska den. Vi ska ta miljöhänsyn under ett projekts hela livslängd – från utveckling, planering, projektering, produktion och drift till rivning och återvinning. Vi ska använda tekniken på ett sätt som tjänar miljön bäst. Vi stödjer en försiktighetsprincip vid miljöutmaningar, vilket innebär att vi ska eftersträva ren produktion, rena produkter och användning av icke-hotade och förnybara resurser.

Marknad och konkurrens
BRA vill bidra till sund konkurrens och tar avstånd från alla former av konkurrenslagsstridiga samarbeten och olaglig påverkan på marknaderna. Vi ska konkurrera på ett professionellt, ärligt och etiskt sätt inom ramen för den gällande lagstiftningen.

Antikorruption
BRA tar avstånd från alla former av korruption, inklusive handel med inflytande. Korruption undergräver konkurrensen på rent affärsmässiga villkor och strider mot vår värdegrund. Att ge, kräva eller ta emot en otillbörlig fördel i anslutning till tjänst, uppgift eller uppdrag inom BRA (för sig själv eller andra) är olagligt och får inte förekomma. Lagstiftningen är densamma för privat och offentlig sektor. Offentliga instanser och privata företag kan dock ha strängare riktlinjer än vad lagstiftningen ställer krav på. 

Svartarbete
Svartarbete undergräver viktiga samhällsintressen och BRA ska därför bidra till att bekämpa svartarbete. Alla våra medarbetare ska bidra till att svartarbete eller social dumpning inte förekommer.

Oegentligheter
Alla våra medarbetare ska uppträda ärligt och rättfärdigt gentemot BRA som arbetsgivare, gentemot våra kunder, leverantörer och samarbetspartners. Det är inte tillåtet att berika sig på arbetsgivarens bekostnad eller att tillägna sig någon form av ekonomiska fördelar varken från BRA, våra kunder, leverantörer eller samarbetspartners genom olagligt, oärligt eller oetiskt beteende. Det är inte tillåtet att missbruka anställningen inom BRA för att uppnå personliga fördelar. Ingen ska handla med eller ge råd om aktiehandel med moderbolaget aktier mot bakgrund av insiderinformation. Vi hänvisar till ”Rutiner för insiderinformation inom Veidekke ASA”.

Intressekonflikt
Alla medarbetare ska agera lojalt gentemot BRA och företagets intressen. BRA värderingar, rutiner, kvalitetssystem och interna riktlinjer är på samma sätt som lagar och förordningar, ramvillkor för ett sådant beteende. Ingen ska arbeta med saker eller aktiviteter där det kan uppstå konflikter mellan företagets och personliga (eller närståendes) intressen eller som kan uppfattas så av andra. Vid tvekan ska frågan alltid tas upp och stämmas av med närmaste chef.

Internationella avtal 
Genom ett globalt ramavtal med Fellesforbundet, Norsk Arbeidsmannsforbund och International Federation of Building and Wood Workers har BRA genom Veidekke centralt förbundit sig att arbeta för kontinuerlig förbättring inom områdena arbetsmiljö, partsförhållanden (arbetsgivare–arbetstagare) och hälso- och säkerhetsstandarder på arbetsplatsen. BRA stödjer ILO:s deklaration om grundläggande rättigheter för arbetstagare, som bland annat berör föreningsfrihet, rätten till kollektiva förhandlingar, HMS och åtgärder mot diskriminering och tvångs- och barnarbete. BRA stödjer FN:s konvention om mänskliga rättigheter, som bland annat anger att ingen ska diskrimineras på grund av ras, kön, sexuell läggning, språk, livsåskådning, politisk eller annan uppfattning eller nationell eller social bakgrund.

Representation och gåvor
Våra medarbetare kan ta emot och erbjuda gästfrihet i form av sociala sammankomster, måltider eller underhållning när aktiviteten har ett tydligt yrkesrelaterat/affärsmässigt syfte för BRA. Det ska råda öppenhet kring normalt relationsbyggande, som exempelvis affärsmiddagar. Kostnaden för denna gästfrihet ska präglas av måttlighet. Alla resor, övernattningar och utgifter för medarbetare utöver det som nämns ovan (även om det är förknippat med denna typ av gästfrihet) ska alltid betalas av BRA. Vid representation ska den med högst ställning betala. Samarbetspartners, leverantörer och kunder ska på samma sätt alltid själva betala resor, övernattning och andra liknande utgifter för sina medarbetare. Vi ska inte ta emot eller ge gåvor eller annat som kan påverka vår egen eller andras integritet eller beslut eller som kan uppfattas på ett sådant sätt. Särskild försiktighet ska iakttas vid anbudsprocesser.

Dilemman och kloka val
För att skapa tillit och trygghet måste vi göra kloka val. Kloka val förutsätter att vi har god förståelse och kunskap om lagar och regler, att våra personliga värderingar och koncernens värderingar stämmer överens och att vi hanterar etiska problem och dilemman på ett bra sätt. Det innebär att allt vi gör i jobbsammanhang måste vi också vara beredda att stå för öppet och offentligt: ”Är det bra om det jag gör nu också blir allmänt känt?” Är svaret nej finns det anledning att vara extra på sin vakt och välja ett annat sätt att agera. Inom koncern ska vi hantera situationer där vi står inför svåra val eller tvekar genom att söka råd hos medarbetare och chefer. Kloka val bygger också på likhetsprincipen. Vi ska behandla likadana fall på samma sätt och möta alla människor med samma grundläggande respekt och hänsyn.

BRA Code of Conduct (PDF)

Intresserad? Kontakta oss